Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w I-wszym otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE NR 19/59/19
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w I-wszym otwartym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.

Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów, kwota 6.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl; na stronie internetowej www.laziska.pl ; w siedzibie Urzędu Miejskiego – tablica ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyra

wielkość czcionki