Zaproszenie do udziału w V Świętojańskim Turnieju Wiedzy o Łaziskach

V Świętojański Turniej Wiedzy o Łaziskach  organizowany w 2019 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych

Realizacja konkursu zostanie sfinansowana ze środków przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Łazisk przez władze samorządowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

  • Nazwa konkursu:

V Świętojański Turniej Wiedzy o Łaziskach – „Historia i dzień dzisiejszy Łazisk Górnych. Dzieje Łazisk od średniowiecza do XXI wieku”.

  • Organizator Konkursu:

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk w porozumieniu z Gminą Miejską Łaziska Górne

  • Forma

Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego, zawierającego pytania otwarte i zamknięte, dostosowane pod względem merytorycznym i językowym do przedziału wiekowego startujących: dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.

  • Zakres merytoryczny konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych (klasy 4- 6)

– pochodzenie nazwy miasta; herb; legendy i postaci z legend; topografia miasta; najważniejsze obiekty architektoniczne; elementy gwary;

Uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8) i gimnazjum (klasy 3)

– j.w oraz: najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta; topografia miasta; działające instytucje kulturalne i oświatowe

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

– j.w. oraz: historia miasta; władze miasta; najważniejsze fakty i postacie; znani łaziszczanie;

Materiałem pomocniczym do przygotowań są publikacje TPŁ dostępne w Powiatowej i Miejskiej  Bibliotece Publicznej oraz informacje dostępne na stronach internetowych.

  • Uczestnicy konkursu:

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

-dzieci szkół podstawowych

-młodzież szkół gimnazjalnych

– młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli (z wyłączeniem członków Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, ich krewnych i powinowatych, a także uczniów i podopiecznych wyżej wymienionych).

Każda ze szkół może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 5 osób, w danej grupie wiekowej. Sposób, w jaki zostaną wyłonieni uczestnicy konkursu leży w gestii dyrektora szkoły. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby reprezentantów szkół. Szkoły zgłaszają uczestników konkursu do 30 kwietnia 2019 roku, wysyłając na adres e-mail: rudy29a@wp.pl  informację zawierającą : nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imiona i nazwiska nauczycieli – opiekunów uczniów.  Zgłoszenie ucznia do udziału w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez jego rodziców / prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ucznia i udostępnienie wizerunku przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk wyłącznie na potrzeby konkursu.

Osoby pełnoletnie zgłaszają swój udział do 30 kwietnia 2019 roku, wysyłając na adres e-mail: rudy29a@wp.pl  informację zawierającą : imię i nazwisko uczestnika, adres uczestnika.

Zgłoszenie się do udziału w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku przez Towarzystwo Przyjaciół Łazisk wyłącznie na potrzeby konkursu.

W przypadku zbyt małej ilości osób zgłoszonych do udziału w konkursie organizator zastrzega sobie

  • Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swojej pracy. Końcowy protokół z prac Komisji jej przewodniczący przekazuje niezwłocznie Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, który ogłasza wyniki Konkursu w Gazecie Łaziskiej oraz na stronie internetowej miasta: www.laziska.pl.

Regulamin – Turniej Wiedzy 2019

wielkość czcionki