Zaproszenie do udziału w konkursie poetyckim „Łaziskie inspiracje architekturą”

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk w Łaziskach Górnych informuje mieszkańców naszego miasta o organizacji w 2019 roku

 III edycji  Konkursu Poetyckiego „Łaziskie inspiracje architekturą”

Realizacja konkursu zostanie sfinansowana ze środków przekazanych Towarzystwu Przyjaciół Łazisk przez władze samorządowe na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Celem konkursu jest promocja utalentowanych literacko mieszkańców Łazisk Górnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat przestrzeni architektonicznej miasta

Autorzy wierszy, mieszkańcy Łazisk Górnych, oceniani będą w dwóch kategoriach:

  1. a) młodzieży (do lat 18)
  2. b) dorosłych

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

Każdy autor może przysłać na konkurs tylko jeden wiersz, napisany dowolną techniką.

Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie dotąd nie publikowane i nienagradzane.

Utwory muszą posiadać związki z łaziską architekturą (np. obiektami zabytkowymi, sakralnymi, budynkami użyteczności publicznej, obiektami przemysłowymi, pomnikami, osiedlami itp.).

Wzorem lat ubiegłych nagrodzone prace konkursowe Towarzystwo Przyjaciół Łazisk zamierza wydać w roku przyszłym w formie broszury.

Uczestnicy konkursów mogą otrzymać nagrody rzeczowe z uwzględnieniem wyników oceny ich prac przez jury konkursu.

Regulamin organizacyjny konkursu będzie dostępny dla osób zainteresowanych  w czytelni dla dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. Św. Jana Pawła II 1 (I piętro).

Zasady składania prac konkursowych:

  1. Termin składania prac konkursowych ustala się na dzień 25 października 2019 roku
  2. Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem logo przyjętym przez uczestnika konkursu, bez podawania swojego nazwiska i adresu zamieszkania.
  3. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora prac, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację tekstu.

Prace można składać osobiście w siedzibie w/w biblioteki lub przesłać pocztą na adres Towarzystwa Przyjaciół Łazisk, ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne (o uznaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin Konkurs Poetycki

wielkość czcionki