Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia MK.RPNW.2.2019

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wynajęcia przedmiotowego gruntu można składać
w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia obejmuje:

  • teren stanowiący część działki o nr 988/58, położonej przy Św. Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KA1M/00062140/9. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 2 m². Na ww. nieruchomości znajduje się jednostronna reklama.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12 MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres najmu ww. nieruchomości od 30.01.2019r. do 29.01.2020r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 08.01.2019r. do 29.01.2019r.

wielkość czcionki