Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia – ul. Kościuszki, ul. Zwycięstwa

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia

MK.RPNW.7.2020

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy i dzierżawcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia obejmuje:

  • teren stanowiący część działki o nr 3269/200, położony przy ul. Kościuszki, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta KA1M/00066382/5. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 1 m². Na ww. nieruchomości znajduje się tablica informacyjno-pamiątkowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D8MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres najmu ww. nieruchomości od 20.08.2020r. do 19.08.2023r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m² powierzchni, zgodnie z Zarządzeniem nr 168/533/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2020r. Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki o nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B,W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 48A.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 20.08.2020r. do 19.08.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez  Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki o nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B,W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 54A.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza teren garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 20.08.2020r. do 19.08.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 29.07.2020r. do 19.08.2020r.

wielkość czcionki