Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia MK.RPNW.6.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia MK.RPNW.6.2021

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: na rzecz najemcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe; dzierżawcy na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów oraz uchwały nr XXXII/321/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżaw, w tym kolejnych umów na cele reklamowo-informacyjne.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wynajęcia i wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia obejmuje:

  • teren stanowiący część działki nr 1224/5, położony przy ul. Prusa/Św. Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00066269/7. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 16,21 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A7MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej. Okres najmu ww. nieruchomości: od 24.06.2021r. do 23.06.2031r. Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r. Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta.
  • teren stanowiący część działki nr 1188/5, położony przy ul. Ogrodowej, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00078273/5. Opis użytku: dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 79 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod ogródek małej gastronomii przy pawilonie handlowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A2KDL, co oznacza tereny komunikacji oraz symbolem A3ZD, co oznacza tereny zieleni. Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 26.07.2021r. do 25.07.2022r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
  • teren stanowiący część działki nr 2166/109, położony przy Pl. Ratuszowym, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00070183/1. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę jednostronną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami A10U, co oznacza teren zabudowy usługowej oraz A58MU, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 16.07.2021r. do 15.07.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem nr 168/533/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2020r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
  • teren stanowiący część działki nr 2165/109, położony przy Pl. Ratuszowym, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00070183/1. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A10U, co oznacza teren zabudowy usługowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 07.07.2021r. do 06.07.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 168/533/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2020r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
  • teren stanowiący część działki nr 2162/109, położony przy Pl. Ratuszowym, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00064016/5. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A10U, co oznacza tereny zabudowy usługowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 07.07.2021r. do 06.07.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 168/533/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2020r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
  • teren stanowiący część działki nr 1746/109, położony przy ul. Energetyków, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00049775/2. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: A4KDL, co oznacza tereny komunikacji, A4MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej, A10U – tereny zabudowy usługowej, A58MU – tereny zabudowy mieszkaniowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 07.07.2021r. do 06.07.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 168/533/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2020r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
  • teren stanowiący część działki nr 1746/109, położony przy ul. Energetyków, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00049775/2. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę dwustronną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: A4KDL, co oznacza tereny komunikacji, A4MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej, A10U – tereny zabudowy usługowej, A58MU – tereny zabudowy mieszkaniowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 07.07.2021r. do 06.07.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 168/533/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2020r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.
  • teren stanowiący część działki nr 1342/109, położony przy ul. Dworcowej, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, KW KA1M/00058070/6. Opis użytku: dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 2 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod reklamę jednostronną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: A1KDZ i A3KDZ, co oznacza tereny komunikacji, A10U, co oznacza teren zabudowy usługowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 07.07.2021r. do 06.07.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 168/533/20 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 17.02.2020r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 01.06.2021r. do 22.06.2021r.

wielkość czcionki