Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i użyczenia MK.RPNW.12.2019

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do użyczenia na cele działalności statutowej Straży Miejskiej i wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące użyczenia na cele działalności statutowej Straży Miejskiej oraz wynajęcia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia i wynajęcia obejmuje:

  • teren przeznaczony do wynajęcia, stanowiący część działki o nr 961/5, położonej przy ul. Dworcowej, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczystaKA1M/00066207/5. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 6 m². Na ww. nieruchomości znajduje się dwustronna reklama.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MW, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres najmu ww. nieruchomości: od 05.01.2020r. do 04.01.2023r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • lokal użytkowy i garaż, wyodrębniony w części budynku przychodni przy Placu Ratuszowym 1B, przeznaczony do użyczenia na cele działalności Straży Miejskiej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 147,47 m², garażu 21,29 m² – budynek usytuowany na działkach o nr: 2159/109, 2161/109, 2163/109, 2165/109, k.m. 2, obręb Łaziska Górne, zapisanych odpowiednio w księgach wieczystych: nr KA1M/00064016/5, nr KA1M/00072559/2 i nr KA1M/00070183/1.

Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1AUC, co oznacza teren usług administracji.

Okres użyczenia ww. nieruchomości od 05.01.2020r. do 04.01.2030r.

Użyczenie nieruchomości – nieodpłatnie.

wielkość czcionki