Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia MK.RPNW.13.2019

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wynajęcia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia obejmuje:

  • teren stanowiący część działki o nr 1315/1, położonej przy ul. 1 Maja, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00002030/7. Opis użytku: dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 1 m². Na ww. nieruchomości znajduje się tablica pamiątkowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 ZP, co oznacza teren zieleni parkowej.

Okres najmu ww. nieruchomości od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty 1 m², zgodnie z Zarządzeniem nr 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r. Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki o nr 1329/1, położonej przy ul. Dworcowej/Chopina, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00055505/4.

Opis użytku: Tr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 1 m². Na ww. nieruchomości znajduje się tablica informacyjno-pamiątkowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: A5KDD, A1KDZ, A9MW, co oznacza tereny zbiorczej drogi dojazdowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres najmu ww. nieruchomości od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki o nr 884/66, położonej przy ul. Wiejskiej, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta KA1M/00077098/7.

Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wynajęcia wynosi 1 m². Na ww. nieruchomości znajduje się tablica informacyjno-pamiątkowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A73MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Okres najmu ww. nieruchomości od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.

Wysokość opłat z tytułu najmu wynosi 0,86 zł brutto dziennie za każdy rozpoczęty m², zgodnie z Zarządzeniem 348/933/13 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 11.10.2013r.

Czynsz najmu za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, w innym przypadku czynsz najmu jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.

Aktualizacja stawki czynszu najmu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 03.12.2019r. do 24.12.2019r

wielkość czcionki