Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia – ul. Kościuszki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.10.2019

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204).

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

  • teren stanowiący część działki o nr 3524/204, położony przy ul. Kościuszki, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW: KA1M/00056571/4.

Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 13 m². Na ww. nieruchomości znajduje się pawilon handlowy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D7MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 01.11.2019r. do 31.10.2029r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawy za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawy jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawy może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 09.10.2019r. do 30.10.2019r.  

wielkość czcionki