Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.8.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.8.2019

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204).

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

  • teren stanowiący część działki o nr 3880/177 oraz część działki o nr 3511/176, położony przy ul. Świętej Barbary, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW: KA1M/00066851/4 i KA1M/00066381/8.

Opis użytku: Ba – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 83 m². Na ww. nieruchomości znajduje się ogródek piwny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D7U, co oznacza tereny zabudowy usługowej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 19.09.2019r. do 18.09.2022r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawy za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawy jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawy może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 28.08.2019r. do 18.09.2019r.  

wielkość czcionki