Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.16.2021

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości, że opisany poniżej grunt przeznaczony jest  do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899).

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

  • teren stanowiący części działek o nr: 3880/177, 3511/176, położony przy ul. św. Barbary, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW: KA1M/00066851/4 i KA1M/00066381/8. Opis użytku: Ba – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 49 m². Na ww. nieruchomości znajduje się ogródek piwny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D7U, co oznacza tereny zabudowy usługowej.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 01.01.2022r. do 31.12.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto za każdy rozpoczęty m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r.

Czynsz dzierżawy za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawy jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawy może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 09.12.2021r. do 30.12.2021r.

wielkość czcionki