Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.13.2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.13.2021

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1990), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest

do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

  • teren stanowiący działkę nr 4902/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052646/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 33 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 43. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 10.11.2021r. do 09.11.2031r.

  • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 24B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

  • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 75C. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

  • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 83B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

  • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 125B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowe grunty położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D2KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m²

+ należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki nr 3269/200, położonej przy os. Kościuszki, k.m.1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00066382/5. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 90 m². Na ww. nieruchomości znajduje pawilon handlowy, tj. sklep spożywczo-monopolowy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: D8KDD, co oznacza tereny komunikacji, D8MW i D35MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej, D14U, co oznacza tereny zabudowy usługowej. Okres dzierżawy ww. nieruchomości: od 01.01.2022r. do 31.12.2024r. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 18.10.2021r. do 08.11.2021r.

wielkość czcionki