Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.13.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.RPNW.13.2020

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

  • teren stanowiący część działki nr 4871/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052651/1. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 1A. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
  • teren stanowiący działkę nr 4876/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052644/9. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 22. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.
  • teren stanowiący części działek o nr: 3655/146 i 4988/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr: KA1M/00052653/5 i KA1M/00052649/4. Opis użytku: Bi, B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 110B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
  • teren stanowiący część działki nr 3671/143, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00053734/4. Opis użytku: Ł – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 163. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowe grunty położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D2KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

  • teren stanowiący część działki nr 3269/200, położony przy os. Kościuszki, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00066382/5. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 1. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: D8KDD, co oznacza tereny komunikacji – dróg publicznych, D8MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, D14U – tereny zabudowy usługowej, D35MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

  • teren stanowiący działkę nr 4760/90, położony przy ul. Staszica, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00065595/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 43 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 10. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D1KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.
  • teren stanowiący część działki nr 3899/78, położony przy ul. Świętej Barbary, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00066851/4. Opis użytku: Ba – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 3. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D14MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

  • teren stanowiący działkę nr 1472/1, położony przy ul. Stokrotek, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052635/3. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 24 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 40. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A6KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

  • teren stanowiący część działki nr 1306/1, położony przy ul. Chopina, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00055505/4. Opis użytku: dr – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 2. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2021r. do 31.12.2030r. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A9MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 1,20 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 128/405/19 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 21.11.2019r.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 16.11.2020r. do 07.12.2020r.

wielkość czcionki