Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia MK.1.17.2022

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1899), że opisany poniżej grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy na podstawie uchwały nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 24C. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 54B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 75B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 75C. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 110A. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący część działki nr 3655/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052653/5. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 125B. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący części działek o nr: 3655/146, 4988/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr: KA1M/00052653/5, KA1M/00052649/4. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 125C. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.
 • teren stanowiący część działki nr 3654/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052652/8. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 177. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący część działki nr 3654/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052652/8. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m².

Na ww. nieruchomości znajduje się garaż blaszany nr 178. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.01.2023r. do 31.12.2032r.

 • teren stanowiący działkę nr 4920/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052647/0. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 29 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 52. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 09.12.2022r. do 08.12.2032r.
 • teren stanowiący działkę nr 4942/146, położony przy ul. Zwycięstwa, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, KW nr KA1M/00052648/7. Opis użytku: B, W – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 78. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 22.12.2022r. do 21.12.2032r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej

w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), ww. nieruchomości gruntowe położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D2KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

 • teren stanowiący część działki nr 1012/1, położony przy ul. Energetyków, k.m. 6, obręb Łaziska Górne, KW nr KA1M/00052630/8. Opis użytku:

B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 17. Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 09.12.2022r. do 08.12.2032r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A7KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ww. nieruchomości gruntowych wynosi 1,90 zł netto miesięcznie za każdy rozpoczęty m² + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 376/1131/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 02.11.2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego lub najmu za każdy rozpoczęty m² nieruchomości nie oddanych w trwały zarząd, stanowiących własność Miasta Łaziska Górne, które nie zostały obciążone prawem użytkowania wieczystego, a także nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Miasta Łaziska Górne. Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego. Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 16.11.2022r. do 07.12.2022r.