Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia

MK.RPNW.5.2019

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów, uchwały nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe oraz uchwały Nr XLIV/479/14 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu na cele garażowe.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy gruntu obejmuje:

  • teren stanowiący część działki o nr 758/75, położonej przy ul. Św. Barbary, k.m.1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00038853/3. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 50 m². Na ww. nieruchomości znajduje się pawilon handlowy.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z 2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3M (teren zabudowy mieszkaniowej).

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 22.05.2019r. do 21.05.2022r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł za 1 m2 miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia  20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez  Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki o nr 758/75, położonej przy ul. Św. Barbary, k.m.1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00038853/3. Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 35 m². Na ww. nieruchomości znajduje się parking.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z 2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3M (teren zabudowy mieszkaniowej).

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 22.05.2019r. do 21.05.2022r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,85 zł za 1 m2 miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem nr 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia  20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez  Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

  • teren stanowiący część działki o nr 4763/90, położonej przy ul. Staszica, k.m. 1, obręb Łaziska Średnie, księga wieczysta nr KA1M/00065595/4. Opis użytku: Bi – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 30 m². Na ww. nieruchomości znajduje się garaż murowany nr 13.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Średnie w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/316/2001 z dnia 11.XII.2001r. (Dz. U. Woj. Śl. nr 3 poz. 126 z dnia 30.01.2002r.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KSg, co oznacza tereny garaży.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 22.05.2019r. do 21.05.2029r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 0,60 zł netto za 1 m² miesięcznie + należny podatek VAT, zgodnie z Zarządzeniem 15/38/11 Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 20.01.2011r. z późniejszymi zmianami.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez  Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

 

wielkość czcionki