Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

MK.RPNW.3.2019

Burmistrz Miasta Łaziska Górne

podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), że opisany poniżej grunt przeznaczony został do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy, na podstawie uchwały nr XXXIV/374/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy lub najmu do lat 10, w tym kolejnych umów.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowego gruntu można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 324 80 39.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia obejmuje:

  • teren stanowiący część działki o nr 411/61, położonej przy ul. Świętego Jana Pawła II, k.m. 3, obręb Łaziska Górne, księga wieczysta nr KA1M/00056870/0.

Opis użytku: B – według ewidencji gruntów. Powierzchnia do wydzierżawienia wynosi 10 m². Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod mobilną lodziarnię.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych nr XLV/315/01 z dnia 11 grudnia 2001r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 3 poz. 125 z dnia 30.01.2002r. z późn. zm.), przedmiotowy grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 AUC, co oznacza teren usług administracji, zdrowia, handlu, kultury i rzemiosła.

Okres dzierżawy ww. nieruchomości od 01.04.2019r. do 06.10.2019r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy wynosi 3,00 zł brutto za 1 m2 dziennie zgodnie  z Zarządzeniem nr 35/112/15 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 13.03.2015r.

Czynsz dzierżawny za pełny rok kalendarzowy jest płatny do dnia 31 marca danego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, w innym przypadku czynsz dzierżawny jest płatny w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez  Wydzierżawiającego.

Aktualizacja stawki czynszu dzierżawnego może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta.

Termin wywieszenia wykazu: od 04.03.2019r. do 25.03.2019r.

wielkość czcionki