Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – ul. Wesoła

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/419/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2140/18 oraz 2141/18 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

Działka numer 2140/18 o powierzchni 0,1142 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 26 listopada 2021 roku wynosi 149 600,00 zł.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Wesołej, arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną A59MU, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Działka numer 2140/18 jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego, jest nieogrodzona, z podstawową infrastrukturą techniczną tj. prąd, woda, kanalizacja, założoną na lub w jej sąsiedztwie. Średnia długość nieruchomości wynosi około 36,50 m, średnia szerokość – około 31 m. Działka położona jest przy drodze stanowiącej własność Gminy – ulice Wesoła i Skowronków. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację działki określa się jako dobrą, gdyż znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu do centrum miasta (około 1 km), w bliskości terenów zieleni, usług i komunikacji. Obok zachodniej granicy działki przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, zaś wzdłuż północnej granicy przebiega linia średniego napięcia 20kV. Na działce posadowiony jest słup trójramienny.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 stycznia 2022 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 03 do 24 grudnia 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl

wielkość czcionki