Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Południowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/421/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 5129/2 oraz 5132/2 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Południowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
5129/2

5132/2

1085 m2

1091 m2

Łącznie 2176 m2

132 560,00 zł KA1M/00003663/0

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 26 czerwca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Południowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie stanowią również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00003663/0 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną D65MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Działki przeznaczone zostały do sprzedaży łącznie jako jedna nieruchomość gruntowa. Działka 5132/2 znajduje się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i przylega w części do drogi dojazdowej, natomiast druga działka pozbawiona jest dostępu do drogi. Nieruchomości łącznie posiadają regularny kształt zbliżony do prostokątnego. Sieć kanalizacyjna, elektryczna i wodociągowa w pobliżu zabudowy do 7 m od południowej granicy działki nr 5132/2. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną, zabudowa jednorodzinna i tereny leśne. W odległości około 300 m (w linii prostej) znajduje się czynna oczyszczalnia ścieków i kompleks rekreacyjny „Ynzla”.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 sierpnia 2019 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 3 do 24 lipca 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki