Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Modrzewiowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2250/140 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Modrzewiowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
2250/140 395 m2 25 290,00 zł KA1M/00068608/0

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 26 czerwca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Modrzewiowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział IV KA1M/00068608/0 pozostaje wolny od wpisów. W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej znajdują się wpisy dotyczące służebności drogowej oraz przesyłu. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną A3MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Działka zlokalizowana jest w obszarze szeregowej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa, w dogodnej odległości od wjazdu na drogę krajową DK81. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkątnego. Średnia długość działki wynosi około 25 metrów, średnia szerokość – około 16 metrów. Działka położona jest przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy – ulica Modrzewiowa. Na części nieruchomości urządzono parking dla samochodów osobowych, pozostałą część stanowi teren nieużytkowany, zadarniony z pojedynczymi drzewkami z samosiewu. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja), która jest założona na działce lub w jej sąsiedztwie.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 sierpnia 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 3 do 24 lipca 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki