Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Ogrodowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/217/20 z dnia 25 czerwca 2020  roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1556/1 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 222/695/20 z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1556/18 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późniejszymi zmianami)    

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości                                                                                                                           

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM 

 

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1556/18 0,0002 ha 342,00 zł KA1M/00086668/0

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 30 czerwca 2020 roku  sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Ogrodowej,     arkusz mapy 3, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00086668/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 1556/18 objęta została strefą urbanistyczną A9U, co oznacza tereny usługowe. Nieruchomość ma kształt trójkąta prostokątnego, jest niezabudowana, nieogrodzona, z pełną infrastrukturą techniczną założoną na oraz w sąsiedztwie działki (prąd, gaz, kanalizacja, telekomunikacja). Działka dostępna komunikacyjnie od ulicy Ogrodowej, oparta o północną granicę kompleksu nieruchomości działek nr  879/18, 877/18, 882/22, 583/18, 875/22, 881/22, 880/22, 402/22, 1562/22, 1563/22, 878/18, 876/18, 1558/18, 1560/22 oraz 1572/22 i stanowiąca z nimi funkcjonalną całość.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

 Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami  879/18, 877/18, 882/22, 583/18, 875/22, 881/22, 880/22, 402/22, 1562/22, 1563/22, 878/18, 876/18, 1558/18, 1560/22 oraz 1572/22, z którymi stanowić będzie funkcjonalną całość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 2 września 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 22 lipca do 12 sierpnia 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki