Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 nr 121 z póź. zm.)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze
NR MK.GN.10.2018

lp OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

Nr działki

 

położenie

PRZEZNACZENIE

W PLANIE

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

CZYNSZ DZIERŻAWNY

(zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia
31.12. 2007 r.)

TERMIN PŁATNOŚCI OKRES

DZIERŻAWY

1. ul. Św. Barbary,  obręb Łaziska Średnie, k.m.1, część działki nr 1156/87  o pow. 300 m2

 

Nieruchomość oznaczona jest jako teren ogrodów działkowych 0,10 zł za
1 m2 rocznie (zwolniony z podatku VAT)
14 dni od daty otrzymania faktury oraz do 31 marca

danego roku

3 lata

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczono na stronie internetowej tutejszego Urzędu w terminie od 22.08.2018 do 12.09.2018 r.

 

 

 

 

wielkość czcionki