Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży – ul. Chopina

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Łaziska Górne podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ GŁÓWNEGO NAJEMCY WRAZ Z CZĘŚCIĄ PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU

  1. Chopina 6 lokal mieszkalny nr 9
  • Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym przy ulicy Chopina 6 w Łaziskach Górnych zlokalizowanym na działce oznaczonej numerem 1008/1 o powierzchni 1040 m2 (karta mapy 6). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 798,21 m2. Budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje oraz dwie klatki schodowe, w których znajduje się łącznie 18 lokali mieszkalnych;
  • Dla nieruchomości numer 1008/1 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00052627/4. Działy III i IV księgi nie zawierają wpisów.
  • Lokal mieszkalny numer 9 będący przedmiotem wykazu nie posiada urządzonej księgi wieczystej;
  • Powierzchnia użytkowa lokalu 46,61 m2;
  • Wartość lokalu mieszkalnego wynosi 140 156,00 zł w tym wartość ułamkowej części prawa własności gruntu wynosi 9 892,00 zł;
  • Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na drugim piętrze budynku (trzeciej kondygnacji naziemnej) i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,2 m2. Lokal posiada instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną oraz centralnego ogrzewania;
  • Przedmiotowy lokal mieszkalny jest własnością Gminy Łaziska Górne. Z własnością lokalu związany jest udział 0,058/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu. W związku z powyższym nabywca lokalu posiada obowiązek wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej w wysokości 1% ceny gruntu. Opłaty roczne wnosi się wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres 20 lat od daty przekształcenia tj. od 1 stycznia 2019 roku (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 139). Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo własności gruntu. Opłata ta podlega waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 roku poz. 65).
  • W czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej można zgłosić Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne, zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat.
  • Zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

– przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

– jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,

– jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu. Termin ten upływa w dniu 17 grudnia 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 12 listopada do 3 grudnia 2020 roku.

wielkość czcionki