Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany- ul. Morcinka

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer IV/28/15 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie zasad nabywania prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu przez Gminę Miejską Łaziska Górne do gminnego zasobu nieruchomości oraz  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

 

  1. NUMER DZIAŁKI: 5209/200, POWIERZCHNIA: 0,0026 ha, WARTOŚĆ NETTO: 1 924,00 zł,  KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00051763/2

2. NUMER DZIAŁKI: 5206/200, POWIERZCHNIA: 0,0062 ha,  WARTOŚĆ NETTO: 4 588,00 zł,  KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00051763/2

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 22 kwietnia 2021 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisane działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Księga wieczysta dla działek 5209/200 i 5206/200 oznaczona numerem KA1M/00051763/2 nie zawiera wpisów w działach III oraz IV. W planie zagospodarowania przestrzennego działki numer 5206/200 i 5209/200 objęte zostały strefą urbanistyczną D8KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 5206/200 i 5209/200  posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest to grunt zabudowany, zbliżony do płaskiego o podwyższonej wilgotności. Działki nieogrodzone, bez infrastruktury techniczne, działka o średniej długości około 10,3 metrów i szerokości około 8,3 metrów. Działki położone są w pewnej bliskości drogi gminnej- ul. Morcinka, zaś z pozostałych stron graniczą z działkami gruntowymi zabudowanymi i niezabudowanymi, a w ich najbliższym sąsiedztwie przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia wraz ze słupami stalowymi.

Forma zbycia: zamiana prawa własności działek 5206/200 i 5209/200 na działki stanowiące własność Gminy Łaziska Górne będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 29 kwiecień do 20 maja 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

 

 

wielkość czcionki