Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu – ul. Skowronków

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer XXIII/232/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

  1. Działka numer 2240/18 o powierzchni 0,0734 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/000062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 26 lutego 2021 roku wynosi 81 100,00 zł
  2. Działka numer 2241/18 o powierzchni 0,0735 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/000062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 26 lutego 2021 roku wynosi 82 740,00 zł
  3. Działka numer 2242/18 o powierzchni 0,1220 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/000062280/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 26 lutego 2021 roku wynosi 142 000,00 zł

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały następującymi strefami urbanistycznymi: działki nr 2240/18 i 2241/18 – A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, działka 2242/18 – A59MU oraz A2ZD, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny ogródków działkowych. Uwaga: działki położone są w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2240/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Działka ma kształt czworoboku. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka ma kształt korzystny do zabudowy i zagospodarowania.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2241/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie czworoboku. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej utwardzonej kostką brukową ul. Skowronków oraz położona jest przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka ma kształt korzystny do zabudowy i zagospodarowania.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2242/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie czworoboku. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej utwardzonej kostką brukową ul. Skowronków. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane oraz tereny ogródków działkowych (od wschodu), w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Działka ma kształt korzystny do zabudowy i zagospodarowania.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 4 do 25 marca 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl

wielkość czcionki