Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu – ul. Poręba

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/218/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1257/50, 1258/50, 1259/50, 1260/50, 1261/50, 1262/50, 1263/50 oraz 1264/50 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Poręba, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerami działek 1257/50, 1258/50, 1259/50, 1260/50, 1261/50, 1262/50, 1263/50 oraz 1264/50 o powierzchni 0,6785 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00062275/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 14 maja 2021 roku wynosi 441 000,00 zł.

W/w nieruchomość znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Poręba, arkusz mapy 3, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Dla działek Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą numer KA1M/00062275/4. Dział III księgi zawiera wpis ograniczonego prawa rzeczowego tj. ustanowienia, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Tychach, za jednorazowym wynagrodzeniem na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na przeprowadzeniu i pozostawieniu na działce nr 1264/50 przewodów sieci ciepłowniczej o długości 68 m i szerokości pasa ochronnego 2 m, czyli na powierzchni 136 m2, o przebiegu zaznaczonym na kopii mapy stanowiącej załącznik nr 20 do aktu notarialnego, a nadto korzystaniu przez właściciela sieci lub osoby przez niego upoważnione z działki nr 1264/50 w postaci nieograniczonego dostępu do sieci ciepłowniczej w celu wykonywania czynności związanych z utrzymaniem sieci ciepłowniczej, w szczególności przeglądu, konserwacji, remontu, wymiany, modernizacji, rozbudowy oraz na umożliwieniu przyłączeń do tej sieci. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego działki objęte zostały strefą urbanistyczną A2KS, co oznacza tereny obsługi komunikacji samochodowej oraz w niewielkiej części strefą A8Z – tereny zieleni nieurządzonej (działka 1264/50).

Nieruchomość gruntowa, na którą składają się działki gruntu oznaczone numerami 1257/50, 1258/50, 1259/50, 1260/50, 1261/50, 1262/50, 1263/50 oraz 1264/50 zlokalizowana jest w bliskości centrum miasta, w sąsiedztwie kompleksowej zabudowy garażowej, luźnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w bliskości usług tj. terenów oczyszczalni ścieków oraz zieleni nieurządzonej. Nieruchomość posiada łącznie nieregularny kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego z południową podstawą o długości około 125 m i wysokości około 85 m, ze znacznym spadkiem (około 11 m) w kierunku południowym, z dwoma wyraźnymi skarpowaniami. Jest to grunt niezabudowany, w znacznej części porośnięty krzewami oraz drzewami. Nieruchomość częściowo ogrodzona, z pełną infrastrukturą techniczną tj. prąd, woda, gaz, kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepłociąg, założona na lub w sąsiedztwie działek. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej – ul. Poręba, zaś z pozostałych stron graniczy z działkami gruntowymi zabudowanymi i niezabudowanymi, a w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Dodatkowo przedmiotowa nieruchomość objęta jest obszarem sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia DN 300CN 1,6 Mpa wraz ze strefą kontrolowaną.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1990) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 19 maja do 09 czerwca 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul.  Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl