Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego – ul. Mokierska

Na podstawie:
– Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/199/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 1587/20 oraz 1588/20 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej,
– Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 302/900/21 z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem 1587/20 stanowiącej własność Gminy Łaziska Górne, położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Mokierskiej,
– zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO USTNEGO DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH

Działka numer 1587/20 o powierzchni 0,0120 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00056859/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 16 grudnia 2021 roku wynosi 10 300,00 zł.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Mokierskiej, arkusz mapy 6, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00056859/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną A22MU i A8KDD, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe).

Działka nr 1587/20 posiada regularny prostokątny kształt. Teren nieruchomości ze spadkiem w kierunku południowym. Działka jest wąska, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej – bocznej odnogi ulicy Mokierskiej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią działki z zabudową jednorodzinną.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 16 marca 2022 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 02 do 23 lutego 2022 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl

wielkość czcionki