Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – Marta Waleska

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIV/373/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Marta Waleska, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
5161/103 993 m2 65 538,00 zł KA1M/00003664/7

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 18 lutego 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Marta Waleska, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00003664/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną 7MU2 oraz 2D1/2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny ulic dojazdowych.

Nieruchomość położona jest na obrzeżach obrębu Łaziska Średnie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz rolnej. Działka nr 5161/103 ma kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany, z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja, znajduje się na lub w sąsiedztwie działki. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej ul. Marta Waleska i ul. Spacerowa. Średnia długość działki wynosi około 31 metrów, średnia szerokość – około 32 metrów. Przez działkę przebiega wodociąg wA100, a w narożniku południowo-zachodnim posadowiony jest płot.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 3 maja 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 22 marca do 12 kwietnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki