Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – ul. Wieżowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer VI/56/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wieżowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

  1. Działka numer 783/11 o powierzchni 0,4612 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00035437/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 06 kwietnia 2021 roku wynosi 498 000,00 zł
  2. Działka numer 778/5 o powierzchni 1,2482 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00059496/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 06 kwietnia 2021 roku wynosi 1 348 000,00 zł

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Wieżowej, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księgi wieczyste dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00059496/5 pozostają wolne od wpisów. Dział III księgi wieczystej numer KA1M/00035437/0 zawiera wpis prawa drogi na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Łaziska Dolne Wyk. L. 168. z dnia 28.10.1913r. Wpis ten uznaje się jako bezprzedmiotowy z uwagi na brak oznak jakiegokolwiek wykonywania. Dział IV pozostaje wolny od wpisów, co oznacza, że działki nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały następującymi strefami urbanistycznymi: działka nr 778/5 – E11MU i E12MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz E2KDD, co oznacza tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe), działka 783/11 – E11MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Wyżej opisane działki zostały przeznaczone do zbycia jako jedna nieruchomość o łącznej powierzchni 1,7094 ha.

Działki nr 778/5 oraz 783/11 maja kształt nieregularny zbliżony do prostokątnego, są to grunty niezabudowane, z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działki są nieogrodzone, z pełną infrastrukturą (prąd, woda, gaz, kanalizacja) założoną na lub w sąsiedztwie działek. Działka nr 778/5 o wymiarach około 201x62m, działka nr 783/11 o wymiarach około 68,5×67,5m. Nieruchomości położone przy i w bliskości drogi gminnej ul. Wieżowej oraz graniczące z działkami gruntowymi niezabudowanymi, a w ich najbliższym sąsiedztwie znajduje się oraz jest realizowana nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację nieruchomości określa się jako dobrą – znajdują się one w nieznacznym oddaleniu od centrum miasta i powiatu, w bliskości centrum dzielnicy, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz terenów zieleni, rolnych komunikacji (ul. Wieżowa – droga gminna, asfaltowa) i linii wysokiego napięcia 110 kV. Działki porośnięte samosiewem liściastym, kilkuletnim, głównie brzozowym.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 21 maja 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 9 do 30 kwietnia 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl

wielkość czcionki