Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – ul. Staszica

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/59/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ulicy Staszica w Łaziskach Górnych, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

 BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
5050/85

5052/144

5054/145

5056/114

3619 m2 459 613,00 zł KA1M/00066851/4

KA1M/00084029/5

KA1M/00083827/2

KA1M/00083827/2

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 04 marca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Staszica, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Dla działki nr 5050/85 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00066851/4. Dział III księgi zawiera wpis prawa drogi. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. Dla działki nr 5052/144 Sąd  Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00084029/5. Działy III oraz IV tejże  księgi pozostają wolne od wpisów. Dla działek 5054/145 i 5056/114 Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00083827/2. Dział III zawiera wpis prawa drogi, dział IV pozostaje wolny od wpisów. Wpisy działu III ksiąg wieczystych uznano za bezprzedmiotowe z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejący układ komunikacyjny. W związku z powyższym, przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefami urbanistycznymi UH/S/KS oraz 11 MU2, co oznacza tereny usług handlu, składów i urządzeń komunikacji samochodowej oraz tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działki mają kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Jest to grunt niezabudowany z wyraźnym spadkiem części południowej w kierunku południowym oraz nieznacznym spadkiem części zachodniej w kierunku zachodnim i części wschodniej w kierunku wschodnim (skarpy). Dodatkowo w części północnej i wschodniej nieznaczne nasypy. Nieruchomości posiadają pełną infrastrukturę techniczną tj. prąd, woda, kanalizacja, telekomunikacja, gaz ciepłociąg, założoną na lub w sąsiedztwie działek. Działki łącznie o średniej długości około 70 metrów i średniej szerokości około 52 metra. Działki położone od strony południowej przy drodze powiatowej – ul. Staszica, zaś z pozostałych stron graniczą z działkami gruntowymi niezabudowanymi (drogą wewnętrzną) i zabudowanymi, a w ich najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz przemysłowo-usługowa. Przez działkę 5050/85 przebiega przy granicy zachodniej linia niskiego napięcia wraz ze słupem. Nieruchomości porośnięte są samosiewem krzewiastym i drzewiastym liściastym kilkuletnim.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 16 maja 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 04 do 25 kwietnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki