Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – ul. Kolejowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/58/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 970/38 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Kolejowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

 

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
970/38 1393 m2 129 410,00 zł KA1M/00057998/0

 

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 29 kwietnia 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Kolejowej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III
i IV KA1M/00057998/0 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną B3MU, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Brada, niedaleko granicy Łazisk Górnych
z Orzeszem, w pobliżu infrastruktury społecznej i kolejowej, w obszarze uporządkowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni. Działka posiada kształt wydłużonego czworoboku, położona krótszym bokiem prostopadle do drogi. Od północy oraz południa graniczy z terenem zabudowanym, od zachodu z drogą ul. Kolejową, od wschodu z gruntem niezabudowanym. Nieruchomość ma dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej tj. wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kolejowej, o nawierzchni utwardzonej asfaltem.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 21 czerwca 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 9 do 30 maja 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne
ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki