Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego – ul. Akacjowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VII/75/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Akacjowej i Głogowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

 

Lp.

 

NUMER

DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 1347/12 1000 m2 79 300,00 zł KA1M/00066641/9
2. 1346/12 1001 m2 79 400,00 zł KA1M/00066641/9
3. 1345/12 1000 m2 79 300,00 zł KA1M/00066641/9

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 10 lipca 2019 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Akacjowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej numer KA1M/00066641/9 zawiera wpis o nieodpłatnej służebności drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 1207/12. Wpis działu III księgi wieczystej uznano za bezprzedmiotowy z uwagi na brak jakiegokolwiek wykonywania oraz istniejącą sytuację komunikacyjną. Dział IV tejże księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną B10MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działki oznaczone są symbolem użytku R IVb.

Działki będące przedmiotem wykazu są niezabudowane, w większości nieogrodzone (jedynie działka 1347/12 częściowo ogrodzona przez nieruchomości sąsiednie), o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Sieć wodociągowa znajduje się do 10 metrów od granic działek, pozostałe sieci uzbrojenia tj. energia, gaz, kanalizacja, dostępne są w drodze – ul. Przysiółki. Dojazd do nieruchomości przygotowany przez podział geodezyjny, obecnie o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo działek stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną, przeznaczone pod zabudowę oraz zabudowane już budynkami jednorodzinnymi. Odległość do centrum miasta wynosi około 2200 metrów.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 19 września 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 8 do 29 sierpnia 2019 roku. . Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl.

wielkość czcionki