Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXIII/233/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Spacerowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

  1. Działka numer 5212/103 o powierzchni 0,0932 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00003664/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto 88 000,00 zł
  2. Działka numer 5213/103 o powierzchni 0,0925 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00003664/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto 87 000,00 zł

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 23 października 2020 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00003664/7 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną D2MN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 5212/103 o powierzchni 0,0932 ha jest niezabudowana, ma kształt regularny trapezu prostokątnego o jednym ściętym rogu, o wymiarach około 25 m x 37 m. Teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działka od strony północnej graniczy z drogą gminną ul. Spacerową, od strony zachodniej z ulicą Poziomkową, z pozostałych stron z niezabudowanymi działkami budowlanymi. Sieć wodociągowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są w ulicy Spacerowej, w zasięgu działki. Odległość do ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie wynosi około 2 kilometrów.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 5213/103 o powierzchni 0,0925 ha jest niezabudowana, ma kształt regularny – prostokąta o wymiarach około 25 m x 37 m. Teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działka od strony północnej graniczy z drogą gminną ul. Spacerową, z pozostałych stron z niezabudowanymi działkami budowlanymi. Sieć wodociągowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są w ulicy Spacerowej, w zasięgu działki. Odległość do ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie wynosi około 2 kilometrów.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 8 grudnia 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 27 października do 17 listopada 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki