Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/198/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2222/18  0,0824 ha 72 200,00 zł KA1M/00062280/2
2. 2223/18 0,0824 ha 79 400,00 zł KA1M/00062280/2
3. 2226/18 0,0911 ha 79 800,00 zł KA1M/00062280/2
4. 2227/18 0,0912 ha 87 860,00 zł KA1M/00062280/2

 

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 6 maja 2020 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Skowronków, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2222/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Działka ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu, korzystny do zabudowy i zagospodarowania. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2223/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, o regularnym kształcie czworoboku. Działka narożna z dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej nieutwardzonej oraz do drogi publicznej ul. Skowronków o nawierzchni utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2226/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, położona przy wydzielonej geodezyjnie wewnętrznej drodze dojazdowej z dostępem do ulicy Skowronków utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2227/18 jest niezabudowana, nieogrodzona, zadarniona, o regularnym kształcie czworoboku. Działka narożna z dostępem do wewnętrznej drogi dojazdowej nieutwardzonej oraz do drogi publicznej ul. Skowronków o nawierzchni utwardzonej kostką brukową. Nieruchomość nie jest uzbrojona, ale posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane, w dalszej odległości luźna zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 13 maja do 3 czerwca 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki