Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego ustnego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/419/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2140/18 oraz 2141/18 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO
 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2140/18 1142 m2 109 632,00 zł KA1M/00062280/2
2. 2141/18 1250 m2 113 750,00 zł KA1M/00062280/2

 Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 24 lutego 2020 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych przy ulicy Wesołej, arkusz mapy 2, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00062280/2 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że powyżej opisane działki  nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną A59MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2140/18 jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja założona na lub w sąsiedztwie działki. Średnia długość nieruchomości wynosi około 36,50 m, średnia szerokość – około 31 m. Działka położona jest przy drodze gminnej. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację działki określa się jako dobrą, gdyż znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu do centrum miasta (około 1 km), w bliskości terenów zieleni, usług i komunikacji. Obok zachodniej granicy działki przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, zaś wzdłuż północnej granicy przebiega linia średniego napięcia 20kV. Na działce posadowiony jest słup trójramienny.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2141/18 jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, kanalizacja założona na lub w sąsiedztwie działki. Średnia długość nieruchomości wynosi około 40 m, średnia szerokość – około 31 m. Działka położona jest przy drodze gminnej. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią nieruchomości niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację działki określa się jako dobrą, gdyż znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu do centrum miasta (około 1 km), w bliskości terenów zieleni, usług i komunikacji. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega linia średniego napięcia 20kV.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 28 lutego do 20 marca 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu:  Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki