Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Wieżowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/56/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Wieżowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1.

 

778/5 1,2482 ha 1 135 862,00 zł KA1M/00059496/5
2. 783/11 0,4612 ha 424 304,00 zł KA1M/00035437/0

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 30 lipca 2019 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 778/5 o powierzchni 1,2482 ha, znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Wieżowej, arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00059496/5 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną E11MU oraz E12MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz E2KDD, co oznacza tereny komunikacji – drogi publiczne klasy D (dojazdowe). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVa oraz R IVb. Nieruchomość 778/5 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, gaz, założona została na działki lub przebiega w jej sąsiedztwie. Średnia długość działki wynosi około 200 metrów, średnia szerokość – około 62 metrów. Działka położona jest przy drodze gminnej – ul. Wieżowej, zaś z pozostałych stron graniczy z działkami niezabudowanymi i zabudowanymi. Lokalizację nieruchomości określa się jako dobrą – znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu od centrum gminy i powiatu, w bliskości centrum dzielnicy, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, terenów zieleni, rolnych, komunikacji oraz linii wysokiego napięcia 110 kV (przebieg w południowej granicy).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 783/11 o powierzchni 0,4612 ha, znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Wieżowej, arkusz mapy 2, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III KA1M/00035437/0 zawiera wpis prawa drogi na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości Łaziska Dolne Wyk. L. 168, na podstawie umowy notarialnej z 1913 roku. Wpis uznaje się za bezprzedmiotowy z uwagi na brak oznak jakiegokolwiek wykonywania. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. Działka nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną E11MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVa. Nieruchomość 783/11 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego, jest to grunt niezabudowany z nieznacznym spadkiem w kierunku zachodnim. Podstawowa infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, gaz, założona została na działki lub przebiega w jej sąsiedztwie. Średnia długość działki wynosi około 70 metrów, średnia szerokość – około 66 metrów.  Działka położona jest w bliskości drogi gminnej – ul. Wieżowej, oraz graniczy z działkami niezabudowanymi, a w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizację nieruchomości określa się jako dobrą – znajduje się ona w nieznacznym oddaleniu od centrum gminy i powiatu, w bliskości centrum dzielnicy, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, terenów zieleni, rolnych, komunikacji oraz linii wysokiego napięcia 110 kV.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 września 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 7 do 28 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki