Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Świerkowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/224/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jesionowej oraz ulicy Świerkowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2269/135 780 m2 55 700,00 zł KA1M/00076598/5

 

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowy z dnia 10 lipca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych przy ulicy Świerkowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III księgi wieczystej KA1M/00076598/5 zawiera wpis prawa służebności gruntowej, który jest bezprzedmiotowy z uwagi na brak oznak jakiegokolwiek wykonywania. Dział IV księgi pozostaje wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka objęta została strefą urbanistyczną A13MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVb.

Działka będąca przedmiotem wykazu zlokalizowana jest na skraju osiedla Leśnego, jest nieogrodzona, niezabudowana, o kształcie pięcioboku i prostych liniach granic. Teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym. Uzbrojenie w drodze publicznej – ul. Topolowa i Świerkowa, około 25 metrów na północ od nieruchomości. Przy północnej granicy, poprzecznie nad częścią nieruchomości przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 20kV, co wprowadza częściowe ograniczenie w swobodzie gospodarowania terenem nieruchomości. Ograniczenie w dysponowaniu przedmiotową działką spowodowane jest również sąsiedztwem obszaru kolejowego, który w trakcie realizacji inwestycji budowlanych narzuca zachowanie odpowiednich odległości od linii kolejowych (nie mniejsze niż 20 m). Dojazd do nieruchomości przygotowany, wydzielony geodezyjnie, utwardzony. Sąsiedztwo działki 2269/135 stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną, ogródki działkowe, linia kolejowa oraz zabudowa jednorodzinna. Odległość do centrum miasta wynosi około 2600 m.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 września 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 7 do 28 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki