Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. św. Jana Pawła II

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/220/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 814/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Świętego Jana Pawła II, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
814/47 0,6864 ha 912 912,00 zł KA1M/00059488/6

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 30 czerwca 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem wykazu znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Św. Jana Pawła II (dawniej Świerczewskiego), arkusz mapy 3, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla tejże nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00059488/6 nie zawierają wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną A12U – tereny usługowe, A3KD1 – tereny komunikacji dróg publicznych klasy Z (zbiorcze) oraz A2KGDP – tereny komunikacji dróg publicznych klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku RIVb oraz PsIV.

Działka nr 814/47 jest niezabudowana, ze spadkiem w kierunku południowym, z pełną infrastrukturą techniczną usytuowaną na lub w sąsiedztwie działki (prąd, woda, gaz, kanalizacja, ciepłociąg). Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Działka położona jest przy drodze powiatowej ul. Św. Jana Pawła II oraz DK81 (poniżej jej poziomu), zaś z pozostałych stron graniczy z działkami gruntowymi niezabudowanymi wykorzystywanymi na cele komunikacji oraz usług oraz z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. W pobliżu znajduje się hotel Modus oraz węzeł drogowy.
Do centrum miasta około 1 km. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada obecnie faktycznego dostępu do drogi, ale istnieje prawdopodobieństwo wykonania bezpośredniego zjazdu z drogi – ul. Św. Jana Pawła II w analogiczny sposób jak dla hotelu Modus lub ulicy Bukowej. Wyklucza się skomunikowanie przedmiotowej działki z innymi drogami poprzez wewnętrzną drogę dojazdową do budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” (równoległą do ul. Św. Jana Pawła II).

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 2 września 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 22 lipca do 12 sierpnia 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki