Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Spacerowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer XXIII/233/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Spacerowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

Działka numer 5214/103 o powierzchni 0,0926 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00003664/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z  operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 26 lutego 2021 roku wynosi 84 500,00 zł

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi wieczystej numer KA1M/00003664/7 pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka 5214/103 nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną D2MN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uwaga: działka położona jest w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 5214/103 o powierzchni 0,0926 ha jest niezabudowana, ma kształt regularny prostokąta o wymiarach około 25 m x 37 m. Teren działki z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym. Działka od strony północnej graniczy z drogą gminną ul. Spacerową, z pozostałych stron z niezabudowanymi działkami budowlanymi. Sieć wodociągowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są w ulicy Spacerowej, w zasięgu działki. Odległość do ścisłego centrum obrębu Łaziska Średnie wynosi około 2 kilometrów. Nieruchomość posiada średni dostęp komunikacyjny – ulica Spacerowa stanowiąca wewnętrzną drogę gminną jest utwardzona, bez nawierzchni asfaltowej. Pozostałe drogi, którymi dojeżdża się do działki są drogami asfaltowymi, ale wąskimi.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 14 kwietnia 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 03 do 24 marca 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki