Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Południowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XI/134/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ulicy Południowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami)                                                                                    

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1.

 

4454/3 1096 m2 94 200,00 zł KA1M/00038654/8
2. 4455/3 1068 m2 91 795,00 zł KA1M/00038654/8

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 26 lipca 2019 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Południowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie stanowią również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00038654/8 pozostają wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefami urbanistycznymi D66MU, co oznacza tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz D12KDD, co oznacza tereny dróg publicznych typu D (dojazdowe). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działki oznaczone są symbolem użytku B oraz R IVb.

Działka nr 4454/3 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona (przez posesję sąsiednią), posiada regularny kształt czworoboku. Na nieruchomości, w jej południowej części, posadowiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, co powoduje ograniczenie w swobodzie gospodarowania terenem. Możliwość realizacji zabudowy budynkiem mieszkalnym na około 900 m2.  W pobliżu granicy zachodniej znajduje się sieć wodociągowa, a po drugiej stronie ulicy sieć energetyczna. Dojazd do nieruchomości bezpośredni
z utwardzonej ulicy Południowej. Sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną i zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz kompleks rekreacyjna „YNZLA”. Odległość do centrum Gminy wynosi około 5000 m, do centrum obrębu Łaziska Średnie około 2300 m.

Działka nr 4455/3 jest niezabudowana, częściowo ogrodzona (przez posesję sąsiednią), posiada regularny kształt czworoboku. Na nieruchomości, w jej południowej części, posadowiono odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, co powoduje ograniczenie w swobodzie gospodarowania terenem. Możliwość realizacji zabudowy budynkiem mieszkalnym na około 900 m2. Sieć wodociągowa posadowiona na południe od działki, po drugiej stronie ulicy około 7 m lub na zachodzie około 30 m.  W podobnym zasięgu sieć energetyczna. Dojazd do nieruchomości bezpośredni z utwardzonej ulicy Południowej. Sąsiedztwo działki stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną i zabudowa jednorodzinna. W pobliżu znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz kompleks rekreacyjna „YNZLA”. Odległość do centrum Gminy wynosi około 5000 m, do centrum obrębu Łaziska Średnie około 2300 m.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 września 2019 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 9 do 30 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

 

 

wielkość czcionki