Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Kolejowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr VI/58/19 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 970/38 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Kolejowej, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO

Działka numer 970/38 o powierzchni 0,1393 ha, zapisana w księdze wieczystej numer KA1M/00057998/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Wartość netto, podana zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 09 kwietnia 2021 roku wynosi 136 500,00 zł

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Kolejowej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00057998/0 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka objęta została strefą urbanistyczną B3MU, co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Działka numer 970/38 jest niezabudowana, posiada kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego ze ściętym narożnikiem północno-zachodnim. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Pełna infrastruktura techniczna tj. prąd, woda, gaz, kanalizacja, założona na lub w sąsiedztwie działki. Średnia długość działki wynosi około 93 m, średnia szerokość – około 15 m. Nieruchomość położona jest przy drodze gminnej – ul. Kolejowa, zaś z pozostałych stron graniczy z działkami gruntowymi zabudowanymi i niezabudowanymi, a w jej najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Odległość do centrum miasta wynosi około 2 km.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 27 maja 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 15 kwietnia do 6 maja 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.laziska.pl

wielkość czcionki