Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Jesionowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXII/224/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Jesionowej oraz ulicy Świerkowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
2277/135 637 m2 51 700,00 zł KA1M/00006036/7

Powyższa wartość została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 10 lipca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Jesionowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00006036/7 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższa działka  objęta została strefą urbanistyczną A9MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Działka numer 2277/135 oddalona jest od centrum miasta około 2,5 km, w pobliżu przebiega droga krajowa DK81 – około 0,8 km. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana, o regularnym kształcie prostokąta i prostych liniach granic. Na nieruchomości w jej północno-wschodniej części przebiega sieć wodociągowa, w pobliżu granicy działki sieć kanalizacyjna i energetyczna, a w odległości około 20 metrów sieć gazowa. Dojazd do nieruchomości przygotowany, zorganizowany i bezpośredni. Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną, zabudowa jednorodzinna z zielenią przydomową oraz plac zabaw. Odległość do centrum miasta wynosi około 2500 m.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 września 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 7 do 28 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

wielkość czcionki