Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – ul. Górnośląska

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXI/267/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy 22 Lipca, a także zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM
 

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO

KSIĘGA WIECZYSTA

2263/188 911 m2 78 300,00 zł

KA1M/00025927/9

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowy z dnia 26 lipca 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Górnośląskiej (dawniej 22 Lipca), arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00025927/9 są wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną D53MU oraz D2KDL, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji – dróg publicznych klasy L (lokalne). Zgodnie z obowiązującą ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku R IVa. Działka zlokalizowana jest w południowej części miasta, w pobliżu administracyjnej granicy Łazisk Górnych i Wyr, w odległości około 1,5 km od centrum dzielnicy oraz około 4,5 km od ścisłego centrum miasta, gdzie zlokalizowana jest infrastruktura administracyjna miasta. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z terenami z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną oraz od strony wschodniej z działką niezabudowaną. Od strony zachodniej działka graniczy z ulicą Górnośląską, po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą, posiada regularny kształty czworoboku, teren zasadniczo płaski. Działka przylega do drogi publicznej krótszym bokiem. Teren działki ogrodzony z trzech stron. W ulicy Górnośląskiej wzdłuż południowej granicy działki biegnie sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć teletechniczna. W promieniu 300 m od nieruchomości znajduje się podstawowa infrastruktura handlowa i usługowa – sklepy spożywcze, restauracja. Dojazd do nieruchomości dobry, drogami o nawierzchni asfaltowej. W pobliżu znajduje się również przystanek komunikacji miejskiej – bezpośredni dojazd do centrum Łazisk Górnych, Mikołowa i Katowic.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 września 2019 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 9 do 30 sierpnia 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Wykaz został także zamieszczony w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.laziska.pl

 

 

 

 

 

wielkość czcionki