Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIX/423/14 z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM – SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 4586/220 1162 m2 70 739,00 zł KA1M/00058993/2
2. 4587/220 1139 m2 69 339,00 zł KA1M/00058993/2
3. 4588/220 1177 m2 71 652,00 zł KA1M/00058993/2

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 25 czerwca 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/W działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym przedmiotowych nieruchomości jest Gmina Łaziska Górne. Księga wieczysta dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie są obciążone. Nie są również przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00058993/2 są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 25 MU 2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej (działki nr 4586/220 i 4587/220) oraz 25 MU2 oraz W, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny wód powierzchniowych (działka nr 4588/220).

Nieruchomości będące przedmiotem wykazu zlokalizowane są w strefie peryferyjnej, w północno-wschodniej części miasta przy granicy z Wyrami, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, terenów niezabudowanych oraz terenu firmy zajmującej się hodowlą drzew i krzewów. Działki maja bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Wyrska. Odcinek ulicy Wyrskiej prowadzący do działek jest nieurządzony. Dostęp do infrastruktury społeczno- usługowej ocenia się jako zadawalający – w odległości około 650 m od nieruchomości znajduje się szkoła, market Netto, Biedronka, apteka, przystanek autobusowy. Infrastruktura administracyjna, handlowa i usługowa gminy usytuowana jest w odległości około 2,5 kilometra od nieruchomości.

Działka nr 4586/220 posiada kształt trapezu prostokątnego, teren działki zasadniczo płaski. Media – sieć wodociągowa, gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony wschodniej około 18 metrów od granicy działki, sieć kanalizacyjna biegnie około 35 metrów od północnej granicy działki.

Działka nr 4587/220 posiada kształt regularny trapezu prostokątnego. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Media – sieć wodociągowa, gazowa oraz linia energetyczna zlokalizowane są od strony wschodniej, około 10 metrów od granicy działki, sieć kanalizacyjna biegnie około 50 metrów od wschodniej granicy działki.

Działka nr 4588/220 posiada kształt regularny, trapezowy. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Media – sieć wodociągowa oraz linia energetyczna znajdują się przy granicy działki, sieć gazowa znajduje się 10 metrów od wschodniej granicy działki, a sieć kanalizacyjna biegnie w odległości około 50 metrów od nieruchomości.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na interaktywnej mapie powiatu mikołowskiego, przedmiotowe nieruchomości w części południowo-zachodniej znajdują się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi, co nie wyłącza możliwości wykorzystania ich na cele wskazane w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku przedmiotowych nieruchomości, wynosi od 1% do 3% ceny gruntu, w zależności od celu, na jaki zostały oddane. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Forma zbycia: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 10 sierpnia 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 29 czerwca do 20 lipca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1.

wielkość czcionki