Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XL/429/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Głogowej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 1355/12 975 m2 89 700,00 zł KA1M/00066641/9
2. 1357/12 1000 m2 92 000,00 zł KA1M/00066641/9
3. 1359/12 1000 m2 92 000,00 zł KA1M/00066641/9

Powyższe wartości zostały podane zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 04 lipca 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Głogowej, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV KA1M/00066641/9 pozostają wolne od wpisów. Nieruchomości nie są obciążone i nie stanowią przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego powyższe działki objęte zostały strefą urbanistyczną 7 MU1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem wykazu maja kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, o korzystnej szerokości i ukształtowaniu. Są niezabudowane i nieogrodzone. Infrastruktura techniczna usytuowana w sąsiedztwie. Działki z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym, działka nr 1355/12 północną granicą oparta o skarpę. Od strony wschodniej nieruchomości graniczą z wyznaczoną wewnętrzną drogą dojazdową, zaś z pozostałych stron z działkami gruntowymi niezabudowanymi. Odległość od centrum miasta wynosi około 2 km. Nieruchomości znajdują się w strefie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Wykaz wywieszono na okres od 9 do 30 lipca 2018 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowym 1.

wielkość czcionki