Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Ligonia

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr V/40/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2889/150 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Ligonia oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 2889/150 95 m2 9 500,00 zł KA1M/00064820/4

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 18 lutego 2019 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Ligonia, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III  księgi zawiera wpisy ograniczonych praw rzeczowych (bez oznak jakiegokolwiek ich wykonywania na przedmiotowej nieruchomości). Dział IV pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 7 MU 1 oraz 2D1/2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz teren ulic dojazdowych. Działka nr 2889/150 jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkątnego, z nieznacznym spadkiem w kierunku południowym.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania kompleksu nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 1960/148, 1961/148, 1924/150 oraz 2452/150, gdyż stanowi z nimi funkcjonalną całość.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 17 kwietnia 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 6 do 27 marca 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki