Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Wyrska

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XIX/184/20 z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 5234/204 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 165/514/20 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 5234/204 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późniejszymi zmianami)                                                                                             

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości     

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
5234/204 0,0196 ha 12 000,00 zł KA1M/00058252/6

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 13 marca 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Wyrskiej, arkusz mapy 1, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00058252/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 5234/204 objęta została strefami urbanistycznymi D1MWU oraz D3KDZ, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy Z (zbiorcze). Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części obrębu Łaziska Średnie, w pobliżu granicy administracyjnej z Wyrami. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane oraz działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ulicy Wyrskiej, posiada kształt regularny, prostokątny, wydłużony. Teren działki jest nierówny, porośnięty drzewami.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 4081/204.  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 3 maja 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 23 marca do 12 kwietnia 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki