Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Staszica

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer XXIII/235/20 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 4521/145 oraz 4525/141 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 255/786/20 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 4521/145 oraz 4525/141 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późniejszymi zmianami)                                                                            

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI: 4521/145, 4525/141

POWIERZCHNIA: 0,0285 ha, 0,0154 ha

WARTOŚĆ NETTO: 37 400,00 zł, 5 800,00 zł

KSIĘGA WIECZYSTA: KA1M/00083422/3, KA1M/00084584/3

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 30 września 2020 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisane działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Staszica, arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księgi wieczyste dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Księga wieczysta dla działki 4525/141 oznaczona numerem KA1M/00084584/3 nie zawiera wpisów w działach III oraz IV. Księga wieczysta dla działki 4521/145 oznaczona numerem KA1M/00083422/3 nie zawiera wpisów w dziale IV.  Dział III przedmiotowej księgi zawiera wpis dotyczący ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością oraz ograniczone prawo rzeczowe tj. służebności przesyłu, które nie dotyczącą działki numer 4521/145. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 4521/145  objęta została strefami urbanistycznymi D8MU oraz D4KDL, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy L (lokalne). Działka numer 4525/141 objęta została strefą urbanistyczną D5KDD, co oznacza tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe).

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 4525/141 posiada kształt regularny, prostokątny, wydłużony, o wymiarach około 2,2 m x 73 m, teren działki ze spadkiem w części zachodnie, pozostała część zasadniczo płaska. Teren działki porośnięty drzewami. Nieruchomość bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 4521/145 posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu prostokątnego, teren działki z niewielkim spadkiem. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Staszica.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowe działki przeznaczone zostały do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 4141/141.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 1 marca 2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 18 stycznia do 8 lutego 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki