Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Pocztowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Numer XXV/259/20 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 509/49 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Pocztowej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 317/928/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 509/49 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Pocztowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI: 509/49, POWIERZCHNIA: 0,0326 ha, WARTOŚĆ NETTO: 20 900,00 zł, KSIĘGA WIECZYSTA KA1M/00059490/3

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 26 października 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Pocztowej, arkusz mapy 3, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III i IV księgi pozostają wolne od wpisów, co oznacza, że działka nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka objęta została strefą urbanistyczną A62MU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Działka jest niezabudowana, posiada kształt trapezu, teren ze spadkiem w kierunku południowym. Przez środek działki przechodzi nieczynny rurociąg ciepłowniczy. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona została do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 420/53.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 11 czerwca  2021 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 30 kwietnia do 21 maja 2021 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki