Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Ogrodowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr V/41/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1293/22 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp. NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
1. 1293/22 354 m2 31 482,00 zł KA1M/00062323/6

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 05 października 2018 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Ogrodowej, arkusz mapy 3, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział III  księgi zawiera wpis ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności przechodu, przejazdu i przepędu bydła bliżej opisana w kontrakcie z dnia 17 grudnia 1937 roku. Dział IV pozostaje wolny od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość objęta została strefą urbanistyczną 12MU1 oraz KSg, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz teren garaży. Działka nr 1293/22 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokątnego, z nieznacznym spadkiem w kierunku północnym.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 1319/22.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 18 kwietnia 2019 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 7 do 28 marca 2019 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki