Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – ul. Jaworowa

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XIX/183/20 z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2013/115 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Jaworowej, Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 165/515/20 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2013/115 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Jaworowej oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późniejszymi  zmianami)

BURMISTRZ MIASTA ŁAZISKA GÓRNE podaje do publicznej wiadomości

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA

 

WARTOŚĆ NETTO KSIĘGA WIECZYSTA
2013/115 0,1643 ha 48 000,00 zł KA1M/00085948/0

Powyższa wartość netto została podana zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 13 marca 2020 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyżej opisana działka znajduje się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Jaworowej, arkusz mapy 9, i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona numerem KA1M/00085948/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działy III oraz IV księgi pozostają wolne od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. W planie zagospodarowania przestrzennego działka numer 2013/115 objęta została strefami urbanistycznymi A3Z, A1KS oraz A4KDD, co oznacza tereny zieleni nieurządzonej, tereny obsługi komunikacji samochodowej oraz tereny komunikacji dróg publicznych klasy D (dojazdowe). Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części obrębu Łaziska Górne, przy granicy administracyjnej z Mikołowem. Jej najbliższe sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane oraz działki z zabudową usługową. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, wydłużony, teren działki częściowo ze skarpą i nierównościami.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.

Przedmiotowa działka przeznaczona jest do zbycia w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 858/115.  

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późniejszymi zmianami) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. w dniu 3 maja 2020 roku.

Termin wywieszenia wykazu: od 23 marca do 12 kwietnia 2020 roku. Miejsce wywieszenia wykazu: Łaziska Górne ul. Energetyków 5 oraz Plac Ratuszowy 1. Miejsce zamieszczenia wykazu: Monitor Urzędowy, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych www.laziska.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej.

wielkość czcionki